Έρευνα αγοράς
Θα πραγματοποιηθεί έρευνα των προτιμήσεων των καταναλωτών. Η έρευνα αγοράς θα προχωρήσει σε διερεύνηση του βαθμού της ενημέρωσης των καταναλωτών και προτιμήσεων των συγκεκριμένων προϊόντων, καθώς και άλλων παρεμφερών πρωτεϊνούχων ροφημάτων, προκειμένου να προβούν στην αγορά προϊόντων ποιότητας. Θα πραγματοποιηθεί αρχικά ποιοτική έρευνα, η οποία θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με καταναλωτές, όπου θα πραγματοποιηθεί και η τελική έρευνα. Στη συνέχεια θα γίνει επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση της μεθόδου «Ανάλυσης περιεχομένου» και η συγγραφή των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από αυτή.
Κλινική μελέτη της αποτελεσματικότητας των προϊόντων EGGPRO
Θα μελετηθεί η αποτελεσματικότητα ενός από τα προϊόντα EGGPRO, ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας προτιμήσεων των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί η διατήρηση ή αύξηση της μυϊκής μάζας και της απόδοσης μετά από ένα πρόγραμμα άσκησης λειτουργικής προπόνησης (functional training).
Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν 4 πειραματικές ομάδες και των δυο φύλων:


α) νέοι μη αθλούμενοι,
β) νέοι αθλητές,
γ) ηλικιωμένοι μη αθλούμενοι και
δ) ηλικιωμένοι αθλητές.


Η λογική της επιλογής τεσσάρων διαφορετικών ομάδων είναι ότι οι συνδυαστικές επιδράσεις της άσκησης και πρωτεϊνικής πρόσληψης μπορεί να τροποποιούνται ανάλογα με την ηλικία και την προπονητική κατάσταση. Πρόσθετα κριτήρια εισδοχής θα είναι το κανονικό σωματικό βάρος (δείκτης μάζας σώματος 18,5-25 kg/m2), η απουσία χρόνιων παθήσεων, η μη λήψη συμπληρωμάτων διατροφής και η μη συστηματική λήψη φαρμάκων. Επειδή δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία έρευνα παρόμοια με τη σχεδιαζόμενη (δηλαδή σύγκριση λευκώματος αυγού και τυρογάλακτος), είναι αδύνατο να γνωρίζουμε το αναμενόμενο μέγεθος επίδρασης (effect size), ώστε να στηρίξουμε σε αυτό τον υπολογισμό του μεγέθους του δείγματος που απαιτείται για να υπάρξει ικανοποιητική στατιστική ισχύς (0,8). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι έρευνες πάνω στην αποτελεσματικότητα συμπληρωμάτων πρωτεϊνών χρησιμοποιούν από μόλις 6 μέχρι 20 άτομα. Στη βάση αυτή, ορίζουμε κατ’ αρχάς ότι κάθε πειραματική ομάδα θα περιλαμβάνει 20 άτομα (δηλ. συνολικά 80).
Η προσέλκυση συμμετεχόντων θα γίνει σε εθελοντική βάση μέσω δημόσιων προσκλήσεων, που θα δημοσιευτούν σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Οι εθελοντές θα ενημερωθούν πλήρως, τόσο εγγράφως όσο και γραπτώς, για τον σκοπό, τις απαιτήσεις, τα οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους της μελέτης και θα δώσουν ενυπόγραφη συγκατάθεση συμμετοχής.


Καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης, θα υπάρχει έλεγχος της διατροφής των ασκουμένων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τυχόν διαφορές θα οφείλονται μόνο στα διαφορετικά σκευάσματα. Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντας θα φορούν δραστηριογράφους για τον έλεγχο της υπόλοιπης ημερήσιας σωματικής τους δραστηριότητας.


Στην αρχή και στο τέλος κάθε περιόδου των 8 εβδομάδων θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω μετρήσεις σε κατάσταση ηρεμίας:


α) Μέτρηση βάρους, ύψους, και περιφερειών σώματος για την αξιολόγηση τυχόν κεντρικής παχυσαρκίας.
β) Μέτρηση μυϊκής μάζας με 3 μεθόδους.
γ) Μέτρηση του βασικού μεταβολικού ρυθμού με έμμεση θερμιδομετρία προκειμένου να γίνει αξιολόγηση των βασικών τους ενεργειακών αναγκών και συσχέτιση με την ηλικία και τη σωματική σύσταση.
δ) Μέτρηση της μέγιστης δύναμης άνω άκρων, κάτω άκρων και κορμού σε ισοκινητικό δυναμόμετρο.
ε) Αιμοληψίες για τη μέτρηση βασικών βιοχημικών παραμέτρων και του πλήρους προφίλ αμινοξέων του αίματος με σκοπό την αξιολόγηση της βιοδιαθεσιμότητας των σκευασμάτων.


Για την αποφυγή τυχόν επιδράσεων της τελευταίας συνεδρίας άσκησης κάθε περιόδου στις παραπάνω μετρήσεις, οι μετρήσεις στο τέλος κάθε περιόδου θα πραγματοποιούνται 2 ημέρες μετά την τελευταία συνεδρία άσκησης.


Τα παραπάνω αποτελέσματα αναμένεται να επιτρέψουν την ανάπτυξη προτάσεων για τη βελτίωση των προϊόντων EGGPRO και σχετικών διατροφικών συστάσεων.
Αναμενόμενα αποτελέσματα
  • Την αναβάθμιση υπάρχοντος προϊόντος EGGPRO μέσω της επιστημονικής τεκμηρίωσης της αποτελεσματικότητάς του


  • Την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ατόμων που θα εμπλακούν στην υλοποίησή του.


  • Την αύξηση της ανθρώπινης εργασίας.


  • Τη δημιουργία εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.


  • Βελτίωση ανταγωνιστικότητας της εταιρίας με την αναβάθμιση των προιόντων και αύξηση της ανθρώπινης εργασίας, καθώς θα απαιτηθεί η δημιουργία νέου εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.
Μετάβαση στο περιεχόμενο