Εργασιακές ενότητες και παραδοτέα
Η δομή του έργου EGGPROScience σε ξεχωριστές ενότητες εργασίας με τη πρόοδο και τα παραδοτέα για κάθε μία ξεχωριστά

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 / EE1

Διερεύνηση και σχεδιασμός βέλτιστου μοντέλου αξιοποίησης των προϊόντων>

ΠΡΟΟΔΟΣ
40%

παραδοτέα

Έκθεση Ανάλυσης Αγοράς

Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά λογότυπου, ετικέτας και συσκευασίας

Ανάλυση Κύκλου Ζωής

Στρατηγική Τοποθέτησης νέων προϊόντων

Τεχνοοικονομική αξιολόγηση

Ιστοσελίδα έργου και λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 / EE2

Κλινική μελέτη της αποτελεσματικότητας των προϊόντων EGGPRO

ΠΡΟΟΔΟΣ
20%

παραδοτέα

Έγκριση της μελέτης από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας Έρευνας.

Κατάλογος των συμμετεχόντων (δημογραφικά και σωματομετρικά δεδομένα χωρίς ονόματα)

Δεδομένα μετρήσεων για 40 συμμετέχοντες και αποτελέσματα προσωρινής ανάλυσης ισχύος

Αποτελέσματα μετρήσεων για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και αποτελέσματα συνολικής στατιστικής ανάλυσης

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 / EE3

Ανάπτυξη προτάσεων για βελτίωση των προϊόντων EGGPRO και σχετικών διατροφικών συστάσεων

ΠΡΟΟΔΟΣ
0%

παραδοτέα

Προτάσεις βελτίωσης του προϊόντος

Διατροφικές συστάσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο